ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു ദശകം പൂർത്തിയാകുന്നു

ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ
എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കാണ്

ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറുക എന്നത് അത്ര പുതിയ കാര്യമല്ല. 2008 മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചിന്താധാരയിലേക്ക് മാറി. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നതിനും അപ്പുറം ഉത്തരങ്ങൾ കാണുകയും, അവയിൽ അഭിനിവേശം കൊള്ളുകയും, പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളാണ്. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനുസൃതം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപകൽപ്പന, വികസനം, നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഈ വിശ്വാസം പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാം. വന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ പങ്കുചേരൂ. അശ്രാന്തപരിശ്രമം കൈക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും ചാർജ്ജ് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ മികച്ചതാണ്.

ആംപിയർ യാത്ര

ആംപിയർ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

ഇ-സ്കൂട്ടറുകളുടെ 3 മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു

അംഗപരിമിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂട്ടർ

Government selects Ampere to supply vehicles for Differently Abled

ഇ-സൈക്കിൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു

ഇ-സൈക്കിളിന്റെ 3 മോഡലുകൾ പുറത്തിറങ്ങി

ഉൽപ്പന്ന അവതരണം

V60-യുടെ അവതരണം

ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്

ആംപിയറിന് ഡൽഹിയിലെ DSIR-ൽനിന്നും R & D അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നു; ഡൽഹിയിലെ TDB-യിൽനിന്നും സോഫ്റ്റ് ലോണിന് ആംപിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു

ഗാലോർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

സ്വദേശിയമായ ചാർജ്ജറിന്റെയും IQ ബാറ്ററിയുടെയും അവതരണം

പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ

പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും വിതരണവും ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തേത്

വിപുലീകരണവും ടാറ്റാ നിക്ഷേപവും

രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറി ആംപിയർ ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ രത്തൻ എൻ ടാറ്റ ആംപിയറിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു

കൂടുതൽ നിക്ഷേപകർ

മി. ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനും മറ്റുചില നിക്ഷേപകരും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു

ഉൽപ്പന്ന അവതരണം

റിയോ -യുടെ അവതരണവും വിതരണ പരിധിയുടെ വിപുലീകരണവും

ഗ്രീവ്സിന്റെ നിക്ഷേപവും മാഗ്നസിന്റെ അവതരണവും

ഗ്രീവ്സ് കോട്ടൺ ലിമിറ്റഡ് ആംപിയറിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ഭൂരിഭാഗം ഓഹരിയും നേടിയെടുക്കുന്നു. റിയോ ലിതിയം, മാഗ്നസ് 60V ഇസ്കൂട്ടർ എന്നിയുടെ അവതരണം.

Zeal & Reo Elite Launched. Ampere 100% Subsidary of Greaves

Ampere becomes a 100% subsidary of Greaves Cotton Limited. Zeal & Reo Elite electric vehicles launched. 200+ Ampere showrooms opened across country.

Magnus Pro Launched. Ampere Steps into 12th Year

Ampere, a subsidary of Greaves Cotton Limited, stepped into it’s 12th year of existence. Magnus Pro electric scooter launched.

 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Read our latest Newsletters

4th Edition (Latest)

3rd Edition

2nd Edition

1st Edition

സ്ത്രീകളാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

തുടക്കം തൊട്ടുതന്നെ

ആംപിയറിലെ 30% ജീവനക്കാരും പ്രാഗത്ഭ്യവും ജ്ഞാനവുമുള്ള വനിതകളാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലും വിവിധ ജോലികൾക്കായി വനിതകളെ നിയമിക്കുന്നു.

പുതിയ അവതരണങ്ങൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു

ശക്തമായ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യത്താൽ

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗ്രീവ്സിന്റെ ആംപിയറിന് ഒരു ദശകത്തിന്റെ പ്രവർത്തിപരിചയമുണ്ട്. ഗവേഷണ വികസനത്തിലെ ആധുനിക പുരോഗതികളും ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഘടകഭാഗങ്ങൾ സ്വദേശിയമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി.

ഡൽഹിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസേർച്ച് (DSIR) ആംപിയർ R&D-യെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് ഗതാഗതത്തിൽ 16 പേറ്റന്റുകൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുകയും, 3 പേറ്റന്റുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു

The first company in India to indigenously manufacture key components of an Electronic Vehicle.

ഡൽഹിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസേർച്ച് (DSIR) ആംപിയർ R&D-യെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇലക്ട്രിക് ഗതാഗതത്തിൽ 16 പേറ്റന്റുകൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുകയും, 3 പേറ്റന്റുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു

ഇനി വരേണ്ട തലമുറയ്ക്കുള്ള
മികച്ച ഭാവി

Creating real impact right here, right now

E-Kms Driven

Liters of Petrol Saved

Happy Customers

Equivalent of Planting

Trees

വിഭവങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പുതു
യുഗ ആമ്പിയർ ഷോറൂം !

ആമ്പിയർ ഇക്കോസിസ്റ്റം
അനുഭവിച്ചറിയുക

Need Help?

സപ്പോര്‍ട്ട്
[email protected]

വിൽപ്പനയും ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയും
(1800) 123 9262
സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ?

സപ്പോര്‍ട്ട്
[email protected]

വിൽപ്പനയും ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയും
(1800) 123 9262